• SI DEVIATAK - ŠTUDUJ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
     • SI DEVIATAK - ŠTUDUJ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

     • Si DEVIATAK? | Stále HĽADÁŠ STREDNÚ školu? | Si ON-LINE? | Zaujíma ťa INTERNET, INFORMATIKA, SIETE, PROGRAMOVANIE, GRAFIKA a TECHNOLÓGIE?

       SKÚS NAJPERSPEKTÍVNEJŠÍ ODBOR SÚČASNOSTI 

      ŠTUDUJ TECHNICKÉ LÝCEUM

      zaujíma Ťa, ako na to?

       

      KONTAKTUJ NÁS

       

        0917-861122 | riaditel@ssnd.sk | Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ
      0948-197922 | zastgym@ssnd.sk | Mgr. Ján Šatka - zástupca
      0908-818931 | zastzs@ssnd.sk | Mgr. Jarmila Gábrižová - zástupkyňa

       

      ODPOVIEME | VYSVETLÍME | DOHODNEME VIDEOKONFERENČNÝ HOVOR | príp. OSOBNÚ NÁVŠTEVU (po uvoľnení opatrení)

    • Vyhodnotenie olympiády v ANJ
     • Vyhodnotenie olympiády v ANJ

     • V poslednom školskom týždni v roku 2020 sa 13 študentov SOŠ-IT zapojilo do on-line olympiády z anglického jazyka. Vzhľadom na dištančné vzdelávanie, prebehlo toto školské kolo testovou formou v on-line prostredí. O to dôležitejšie bolo sústrediť sa na časť gramatiky, čítania s porozumením a ostatné písomné časti. Všetkým zúčastneným GRATULUJEME. Už len za samotnú ochotou zmerať si sily si zaslúžia ocenenie a povzbudenie.

      Pre študentov SOŠ existuje len jedna spoločná kategória pre študentov prvého až štvrtého ročníka a jedna kategória pre tých, ktorí strávili dlhšiu dobu v anglicky hovoriacej krajine.

      V našom školskom kole súťažilo teda spolu proti sebe 5 prvákov, 6 druhákov a 3 štvrtáci.

       

      Ročníky 1.- 4.:

      1. miesto: M. Rosa (31b),

      2. miesto: T. Gubicza (31b),  M. Žovinec (31b)

      - všetci z 2.ATL - pri rovnosti bodov rozhodol o poradí súčet bodov za časť Gramatika a Čítanie s porozumením

      3. miesto: J. Holuša | 1.ATL, A. Ďuriška | 2. ATL, J. Vácalav | 4. ATL - s rovnakým počtom bodov (29b)

      4. miesto: M. Rypák | 4. ATL (26B)

      5. miesto: N. Pánik | 1.ATL (24b)

      6. miesto: M. Mačina | 2. ATL, R. Pružinský | 1. ATL, Š. Matejička | 1. ATL - s rovnakým počtom bodov (23b)

      Matejička

      Ročníky 1.- 4. - v kategórii 2C2:

      1. K. Vojtechová | 4.ATL (45.5b)

     • V našej škole máme CODE WEEK každý týždeň...

     • ... ale od 10. októbra do 25. októbra 2020 sa zapájame do medzinárodnej aktivity, ktorá chce nadchýnať pre vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku.

      Budeme oslavovať programovanie ako tvorivú činnosť. Preto sme na Európsku mapu aktivít https://codeweek.eu/events pridali aj tie naše: pre žiakov ZŠ a učiteľov (ZŠ, SŠ), ktorí sa chcú zoznámiť s micro:bit-om; pre študentov SOŠ informačných technológií, ktorí budú modelovať fyzikálne fenomény pomocou COACH7. Záujemcov o tieto témy radi privítame aj mimo európskeho týždňa programovania. Tešíme sa na Vás!

     • Ochranné korona štíty z našej 3D tlačiarne

     •   Členovia nášho amavet klubu č.966 – Pöllö sa rozhodli prispieť k boju proti Covid-19 a to spôsobom im vlastným, teda 3D tlačou. Využili pri tom tlačiarne škôl, na ktorých pôsobia (Spojenej školy sv. J. Bosca a Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici).

            Hromadná výroba plastových dielov 3D tlačou nie je efektívna, no v čase núdze sa podarilo využiť skúsenosti členov klubu s navrhovaním a prototypovaním plastových súčiastok, pričom dokázali skrátiť dobu tlače plastovej čelenky ochranného štítu tesne pod hodinu. Vývoj týchto dielov sa vyvíjal dvoma smermi – podľa jednotlivých škôl.

           Spojená škola sv. J. Bosca/ SOŠ informačných technológií (ďalej len SSND) využila ponuku 50 fólií ochranných štítov, ktoré obdržala z národného projektu IT Akadémia. Tieto fólie boli optimalizované pre čelenky výrobcu asi najrozšírenejšej hobby tlačiarne Prusa i3:

           Dizajn spomínaného typu čelenky spôsoboval pri tlači problémy. Preto si členovia amavet klubu vytvorili svoj vlastný dizajn. Ten im šetrí materiál aj čas tlače a tlačiareň je pri jeho výrobe vystavená menším otrasom:

      Ako bonus bola členmi klubu z tejto školy vyvinutá aj “light“ verzia ochranného štítu, ktorá využíva veľmi ľahkú fóliu bežne používanú pre krytie hrebeňovej väzby.

           Aby čelenky štítov mohli byť ošetrené dezinfekčnými prostriedkami, bolo kľúčové vyriešiť otázku vhodnosti použitého materiálu. Pre tlač prvých kusov bolo použité ABS, po konzultácii s Jurajom Červeňanom (youtuber “3D Guru makes it“ a člen amavetu vedúci krúžok 3D tlače na ZŠ Samuela Timona v Trenčianskej Turnej) bol pre odľahčenú verziu zvolený ako najvhodnejší PET materiál.

           Členovia klubu zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici (ďalej len SZS) išli pri vývoji ochranných štítov inou cestou. Spočiatku rozpracovali a spevnili práve “light“ verziu Spojenej školy sv. J. Bosca:

      Neskôr, inšpirovaní iniciatívou pomoznemocnici.sk, sa rozhodli upraviť dizajn, ktorý využíva uchytenie fólie k čelenke pomocou skrutiek. Prvé modely mali rôzne vyhotovenie i počty skrutiek. Po optimalizácii je táto čelenka asi najvydarenejšia. Dizajn je dostatočne pevný a to pri použití PET ako aj ABS plastu a doba tlače je len hodina a desať minút:

           Teraz je model čelenky prepracovávaný na použitie len dvoch skrutiek. Snahou je zredukovať potrebný materiál a čas tlače pri zachovaní robustnosti a pevnosti upraveného štítu. Ak máte možnosť vytlačiť si na 3D tlačiarni súčiastky pre vlastný ochranný štít, dáta jednotlivých dielov (po ustálení ich dizajnu) budú dostupné na stránkach nášho amavet klubu, odkiaľ si ich bude možné zdarma stiahnuť.

       

      Spolu bolo zatiaľ (k 15. 4. 2020) rozdaných 50 kusov ochranných štítov:

      Prvé prototypy (5 kusov) boli vymenené za materiál potrebný pre výrobu ďalších kusov.

      Prvé ochranné štíty (viac-menej ešte stále len prototypy) boli poskytnuté zdravotným sestrám Kliniky pediatrie a neonatológie (8 kusov) a Národnej transfúznej služby v Trenčíne (4 kusy) - spolu 12 kusov.

      Druhá séria (nazvime ju overovacia) dvanástich štítov bola odovzdaná personálu oddelenia pre odsúdených s ťažkým zdravotným postihnutím v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Týmto veľmi pekne ďakujeme za hodnotenie našich štítov pri ich praktickom používaní.

      Ďalšie štíty (spolu 17 kusov prusa a light dizajnu od SSND), boli prevzaté na distribúciu v Novej Dubnici a okolí.

      Prvé štyri štíty finálneho dizajnu Spojenej školy sv. J. Bosca, využívajúce fólie projektu IT Akadémia, boli odovzdané detskému lôžkovému oddeleniu v nemocnici v Považskej Bystrici.

      Doplnenie 17. 4. 2020

      - dnes boli odovzdané prvé štíty optimalizované pre použitie 2 skrutiek.

           Päť kusov týchto ochranných štítov bolo odovzdaných pre klientské centrum MsÚ v Novej Dubnici. Plastové diely štítov boli skúšobne vytlačené z ABS (zelená farba) aj PET (oranžová farba):

      Doplnenie 24. 4. 2020:

      - tento týždeň bola väčšina produkcie ochranných štítov z nášho klubu venovaná Novej Dubnici.

           Časť z nich (13 kusov) sa rozdala prostredníctvom členov zo SSND, časť (15 kusov) dobrovoľníkmi z vedenia klubu a časť (25 kusov) cez SZS - spolu 53 kusov. Ako je vidieť na nasledovných záberoch, ich výroba pripomínala malú manufaktúru:

            V piatok bolo ešte dodatočných 6 kusov poslaných do Ladiec. Päť z nich si prerozdelilo Centrum pre deti a rodiny, Satelit Ladce-Tunežice.

      Doteraz (k 24. 4. 2020) bolo amavet klubom Pöllö rozdaných 114 ochranných štítov.

      Doplnenie 28. 4. 2020:

      - v posledných dňoch bolo rozdelených 6 kusov ochranných štítov rôznej konštrukcie. Dostali ich pracovníci v priamom styku s verejnosťou, alebo ľudia so zdravotnými problémami.

      Doplnenie 29. 4. 2020:

      - na odovzdanie dnes boli pripravené plastové diely pre 18 kusov ochranných štítov s pevnejšími fóliami poskytnutými národným projektom IT Akadémia. Tieto štíty budú distribuované prostredníctvom členov zo SSND.

      Doteraz (k 29. 4. 2020) bolo amavet klubom Pöllö rozdaných 138 ochranných štítov.

      Doplnenie 1. 5. 2020:

      - na úplnom konci apríla boli vytlačené posledné plastové diely štyroch ochranných štítov. Keďže týmto bol minutý všetok materiál, ktorý mal náš klub pre výrobu ochranných štítov pomocou 3d tlače,  bola ich produkcia dočasne pozastavená.

      Ak do konečnej sumy rozdaných štítov započítame ešte ďalšie dva "prototypy", počas apríla 2020 bolo členmi nášho amavet klubu Pöllö vyrobených a distribuovaných 144 ochranných štítov.

       

      Ďakujeme každému, kto akýmkoľvek spôsobom podporil túto našu činnosť.

       

      Amavet klub č.966 – Pöllö, Nová Dubnica

     • Vyučujeme bez prerušenia

     • Rozhovor pre Novodubnické zvesti

      1. Ako prebieha v súčasnosti vyučovanie na Vašej škole?

      V Spojenej škole sv. Jána Bosca plnohodnotne vyučujeme aj v čase prerušenia prevádzok škôl – nezadávame iba materiál na samoštúdium, či domáce zadania pre našich žiakov – vzdelávame dištančnou formou s ktorou máme 7 ročnú skúsenosť (v SOŠ IT). Vyučovanie je realizované cez moderované videokonferencie vo všetkých zložkách školy – MŠ, ZŠ, Gymnázium a SOŠ IT – výhodou ktorých je vizuálna a verbálna interakcia medzi vyučujúcim a žiakmi, možnosť zdieľania výukových prezentácií, videí a učebných materiálov priamo na zdieľanej „e-tabuli“ v reálnom čase. K celoplošnému zavedeniu tohto nášho jedinečného vzdelávacieho systému, do väčšiny predmetov predchádzalo zaškolenie učiteľov a zriadenie užívateľských účtov pre všetkých žiakov školy na G-Suite for Education. V aktuálnych dňoch vyučujeme On-line formou až 54,42% z plánovanej týždennej hodinovej dotácie s 99,7% priemernou účasťou žiakov (pre tých, ktorí sa nemohli z nejakého dôvodu pripojiť, nechávame danú hodinu v našom VideoArchíve).

      2. Čo vidíte na tomto spôsobe realizácie vyučovania ako problematické?

      „Vo vašom on-line vzdelávacom systéme prevládajú pozitíva nad negatívami – našťastie...“ – také sú reakcie rodičov, ktorí môžu porovnávať vzdelávanie vo viacerých školách. Bolo by však naivné tvrdiť, že nami zvolená forma mimoriadneho vzdelávania nemá svoje úskalia – má. Najzávažnejšie problémy sú: ak rodina nedisponuje internetovým pripojením, prípadne mobilnými dátami; keď sa v rodine nachádza viacero školopovinných detí; ak rodič (rodičia) pracujú v „Home Office“ a potrebuje zosúladiť exponované časy pre vzdelávanie. V našom dištančnom vzdelávaní dôležitú úlohu preto zohráva globálny moderátor On-line vzdelávania, ktorý operatívne určuje časy vzdelávania a v miere možností nastavuje rovnomerné rozloženie vyučovaných predmetov v rámci dňa a týždňa tak, aby sa „obrusovali hrany“ v problematických oblastiach tohto typu vzdelávania.

      3. Má tento spôsob výučby aj nejaké pozitíva?

      Prvou, zásadnou výhodou moderovanej videokonferencie je videniez tváre do tváre medzi jednotlivými aktérmi a „počutie sa navzájom všetkých účastníkov vzdelávania (tak, ako v bežnej triede), čo vedie k tomu, že učiteľ má okamžitú spätnú väzbu. Prostredníctvom interaktívnych úloh zadávaných cez zdieľanú eTabuľu, dokáže učiteľ zistiť, či žiaci pochopili učivo, alebo sa má k niektorému kroku vrátiť. Po skončení oficiálnej On-line hodiny môžu pokračovať individuálne video konzultácie k prebranému učivu. Takto poňaté dištančné vzdelávanie ponúkame, ako formu pomoci a „uľahčeniapre rodičov v tomto exponovanom období – počas On-line hodín, sa učiteľ na diaľku „stará“ o žiaka v jeho domácom prostredí. Učiteľ zostáva učiteľom – plní si svoju funkciu a nepožaduje od rodičov, aby sa stali „zástupnými“ učiteľmi. Nezanedbateľnou výhodou je, že k takejto forme vzdelávania nezaťažujeme žiaka drahými programovými či hardvérovými požiadavkami – treba len pripojenie na internet, všetci žiaci majú softvérovú podporu zadarmo a vzdelávanie plynule beží na mobilnom telefóne, tablete, notebooku aj stolnom PC. V neposlednom rade považujeme za výhodu On-line vyučovania na našej škole, že rodičia aj žiaci vopred vidia rozvrh – kedy realizované On-line vyučovanie. Náš systém je pre domáce vyučovanie určený presným časom, ktoré sa zobrazí prostredníctvom rozvrhu. Pre rodičov aj žiakov je to tak veľmi jednoduché a prehľadné a sú na tento systém navyknutí.

      4. Ako na takýto typ vyučovania reagujú deti?

      Pre deti sa takáto forma vzdelávania stala okamžite atraktívnou - bezproblémovo nastúpili na zmenenú formu vyučovania a od začiatku ju brali ako prirodzenú. Zatiaľ sa sme nezaznamenali prípad, žeby sa žiaci vyhýbali vyučovaniu v takto upravenom režime. S odstupom času badať, že žiaci začínajú byť viac samostatnejší a zodpovednejší napr. pri vypracovávaní On-line zadaní. Menšie deti s radosťou reagujú na spoločné stretnutia, to že sa môžu vzájomne vidieť, aj keď musia zostať doma – takto aspoň čiastočne saturujeme sociálne kontakty v rámci triednych kolektívov. Registrujeme, že starší žiaci – zvlášť gymnazisti – využívajú náš VideoKonferenčný systém, na stretnutia sami pre seba (teda bez učiteľov), aj také, čo trvajú dlhý čas a vysielajú navzájom svoje obrazovky – predpokladáme, že v niečom kooperujú alebo sa spolu učia, čo je skvelé.

      5. Čo by ste odkázali svojim žiakom?

      Milí žiaci –  vzdávame vašim rodičom úctuobdiv, veď popri plnení svojich bežných povinností stíhajú nám pomáhať pri vašom vzdelávaní – milí naši žiaci, objímte prosím svojich rodičov a poďakujte sa im za nás. Je v poriadku, že dištančným vyučovaním zďaleka nepreberieme všetko, čo by sme spolu zvládli v škole – aj vy aj my robíme všetko, aby sme z toho mali čo najviac úžitku. Jedna vec je však istá: veľmi sa na vás všetkých tešíme v našej a vašej škole!

      6. Čo je z Vášho hľadiska dôležité pre takýto model vyučovania?

      Veľmi dobrým znamením je fakt, že sa do On-line vyučovania zapojila väčšina vyučujúcich, bez reptania – dobrovoľne. Je to omnoho namáhavejšie, lebo prípravy na vyučovanie, ktoré mali doposiaľ, museli odložiť bokom, a všetko začalo tak, ako pred rokmi, keď ako mladí absolventi začínali vyučovať. Príprava na On-line hodinu však trvá 2 až 3 krát dlhšie. Všetci si boli vedomí tejto skutočnosti, no i napriek tomu vyšli zo svojich zaužívaných stereotypov a už 6 týždňov pripravujú pre našich žiakov alternatívne a plnohodnotné vyučovanie. Za toto patrí všetkým vyučujúcim veľké Ď A K U J E M!

      Ing. Jozef Imrišek, Mgr. Jarmila Gabrižová, Mgr. Ľuboš Valt, Mgr. Ján Šatka, Ing. Dušan Zervan

    • 3D Župan | Stredoškolák´19
     • 3D Župan | Stredoškolák´19

     • Prinášame niekoľko fotografií z výstavy Stredoškolák´19, ktoré sa uskutočnila v d§och 24.-25.10.2019 na výstavisku ExpoCentre v Trenčíne. S čím sme vystúpili na výstave? Naši 3D grafici nasnímali, na hlavnom stage - zoskenovali a vytvorili 3D model trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Na workshope "Hrdina remesla" prezentoval maturant Martin netradičné chemické pokusy. Programátori predstavili kooperatívneho robota - robotickú ruku. Samozrejme nechýbali ďalšie autonómne roboty. Vďaka všetkým žiakom, vyučujúcim a absolventom, ktorí nás podporili a oživili stánok Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca.

     • O SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v časopise Naša Žilinská diecéza, November 2018

     • Môžete nám priblížiť projekt technického lýcea?

      Lýceum je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. U nás je študijný odbor technické lýceum relatívne nový a vytvára svojou skladbou vyučovacích predmetov výborné predpoklady pre vysokoškolské štúdium najmä technického smeru. My sme sa zamerali najmä na oblasť programovania v prepojení so základmi v oblasti elektroniky a automatizácie. Vďaka tomu, že sme spojená škola s rôznymi organizačnými zložkami pod jedným zriaďovateľom, Žilinskou diecézou, otvorili sme pred šiestimi rokmi strednú odbornú školu, ktorá v tomto školskom roku získala od ministerstva školstva prívlastok SOŠ informačných technológií.

      V čom je jedinečný?

      V našej SOŠ sa zatiaľ koncentrujeme na tento odbor, ktorý je svojím obsahom a nastavenou úrovňou jedinečný v regióne a dovolím si tvrdiť aj na celom Slovensku. Tým, že vznikol v opačnom garde ako pri iných odborných školách, lebo sme ho vytvorili popri gymnaziálnom štúdiu, preberá naozaj to najlepšie z obidvoch typov štúdia – vysokú úroveň všeobecnovzdelávacích predmetov z gymnaziálneho štúdia a možnosti odbornej profilácie zo štúdia na SOŠ. Matematika, fyzika a maturitné predmety angličtina a slovenčina u nás vyučujú učitelia gymnázia na úrovni gymnaziálneho štúdia. Dokonca v angličtine si študenti SOŠ vyberajú gymnaziálnu úroveň maturitnej skúšky a v angličtine absolvujú aj niektoré odborné predmety. Aj vďaka tomu boli vo výsledkoch v poradí siedmi najlepší na Slovensku v porovnaní so všetkými SOŠ a gymnáziami. Obdobne je to aj so širokými požiadavkami v oblasti matematiky a fyziky, ktoré sú na iných SOŠ limitované, pričom sú v prípade pokračovania štúdia na technických VŠ nevyhnutné. Ďalším unikátom je odborné zameranie. Na rozdiel od iných SOŠ, kde sa vyučovanie informatiky takpovediac prispôsobuje pôvodnému zameraniu odbornej školy - či už je to elektrotechnika alebo strojárstvo – sme u nás vytvorili vzdelávací program špeciálne zameraný na informačné technológie a pre praktické uplatnenie ho prepájame s elektronikou a automatizáciou. Predmety ako programovanie, databázové systémy, sieťové technológie, počítačová grafika, objektové programovanie majú unikátny obsah, ktorý pripraví študentov na ďalšie štúdium po strednej škole a zároveň svojím rozsahom pripravia záujemcov priamo na zaradenie sa do pracovného procesu alebo rozbehnutie si vlastného biznisu. K tomu absolvujú aj príslušné ekonomické predmety. Naša škola je ako jediná stredná škola na Slovensku súčasťou medzinárodného programu Oracle Academy (od celosvetovej softvérovej firmy ORACLE) po boku iných vysokých škôl. Keď spomeniem oblasť mimo vzdelávania, tak zaujímavosťou je aj to, že pri fungovaní v spojenej škole je u nás koedukácia chlapcov a dievčat. To nebýva veľmi zvykom na odborných technických školách, avšak pri spoločnom štúdiu v gymnáziu a v technickom lýceu to u nás nie je problém. Toto spolunažívanie má jednoznačné prínosy vo výchove mladých ľudí, v ich správaní a v rámci cirkevnej školy aj vo formovaní ich osobností a vzťahov. Nesmiem zabudnúť poznamenať, že aj v takmer chlapčenských triedach budúcich IT-čkárov máme už dve dievčatá "aj-ťáčky"! Áno, tento odbor v našej škole je vhodný aj pre dievčatá.

      Aké predpoklady musia spĺňať uchádzači o štúdium?

      Nároky na štúdium v tomto odbore sú veľmi vysoké. Nie je to štúdium vhodné pre tých, čo nie sú dostatočne vnútorne motivovaní. Prijímacie skúšky nám určuje ministerstvo školstva tak ako na iné stredné školy alebo gymnáziá, teda zo slovenčiny a z matematiky z učiva základnej školy. Z tohto dôvodu my konáme prijímacie skúšky spoločné a rovnaké pre gymnazistov a pre lýceistov. Pre tento odbor treba „mať filipa“ – je dôležité technické myslenie ako predpoklad algoritmovania, programovania, ale tiež je prospešná priestorová orientácia a manuálne technické zručnosti, napríklad pri práci s počítačovými 3D programami, 3D technológiami či s PC hardvérom a pri realizácii počítačových sietí. Nevyhnutnosťou je v tomto odbore angličtina. Ďalším štúdiom materiálov v angličtine sa v nej študenti zdokonaľujú, ale predpokladom je pre tento aj pre ostatné predmety usilovnosť a sebadisciplína študentov. Vzhľadom na úroveň požiadaviek na štúdium a na nastavenie študijných plánov v našej spojenej škole boli aj prípady, že sa študenti rozhodli zmeniť svoje zameranie z odborného na všeobecné (gymnaziálne) resp. naopak. V rámci spojenej školy bol tento prechod bezproblémový, bez nutnosti meniť prostredie, vyučujúcich, spolužiakov či kultúru školy.

      Aké konkrétne kompetencie a uplatnenie budú mať absolventi Technického lýcea?

      Technické lýceum na SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici je široko koncipovaný vzdelávací program so silným všeobecnovzdelávacím základom a prepojením na potrebné odborné vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým bude mať absolvent dostatočnú prípravu pre štúdium na fakultách informatiky a komunikačných technológií, elektrotechniky, ale aj prírodných vied. Následne sa môže študent uplatniť ako kvalifikovaný technický zamestnanec prevádzkového charakteru, prípadne konštrukčný alebo vývojový pracovník či stredný a vyšší manažment v oblasti informatiky, prevádzkový programátor, správca databáz, odborný a technický zamestnanec v oblasti informatiky a výpočtovej techniky; v organizáciách zameraných na dodávku zariadení a služieb z oblasti elektrotechniky a informatiky ako programátor či skúšobný pracovník elektrotechnických aplikácií; v prevádzkach využívajúcich technologické procesy v rôznych odvetviach priemyslu – v našom okolí najmä v chemickom, potravinárskom, sklárskom priemysle ale aj iných. Vďaka prepojeniu odborných a všeobecných vedomostí, rozvoju komunikačných zručností a úrovni cudzích jazykov sa absolvent môže uplatniť ako asistent manažéra, obchodný manažér, manažér nákupu alebo zásobovania, marketingový pracovník, ako aj na pozíciách projektového manažmentu. Odborníci predpokladajú, že do roku 2022 nebude potrebná takmer štvrtina súčasných pracovných pozícií. Nahradzovať ich budú práve odbory, pre ktoré sa my snažíme pripravovať našich žiakov. V tomto majú výhodu široko koncipované programy nášho lýcea a gymnázia. Pracujeme na tom, aby naši študenti mali nadpriemerné komunikačné schopnosti a prezentačné zručnosti a aby vedeli čítať a počúvať s porozumením. Predpokladom uplatnenia sa je aj schopnosť práce v tíme a schopnosť kritického myslenia. Základom ich budúceho úspechu je ich zodpovedný prístup (teraz ku štúdiu a neskôr k práci), ktorý treba podporiť tvorivosťou. K tomu s ich snažíme viesť nielen počas vyučovacích hodín, ale aj pri extrakurikulárnych aktivitách a pri mimoškolskej činnosti. No a to všetko prepájame s hodnotami postavenými na kresťanskej viere.

      Spojenie technického vzdelania a kvalitnej duchovnej formácie je veľmi dôležitou pridanou hodnotou. V spočíva duchovná formácia?

      Áno, pridaná hodnota tohto spojenia je veľmi dôležitá. Tieto „deti“ budú o pätnásť rokov smerovať vývoj nových technológií a produktov. Budú ovplyvňovať dianie v spoločnosti a jej budúcnosť. Je dôležité, aby sa vedeli rozhodovať tak, aby následky ich rozhodnutí prinášali spoločné dobro – na základe evanjeliových hodnôt. Potrebujú ich dostať a zažiť si ich už v tomto čase, keď dozrievajú osobnostne. Je to ťažká úloha a škola ju nedokáže vyriešiť len v rámci školského systému. Nehovoriac už o zodpovednosti rodiny. Vďaka Bohu za cirkevné školstvo, v ktorom je priestor na formovanie mládeže týmto smerom. Keďže farnosť v Novej Dubnici spravujú Saleziáni dona Bosca, oni vykonávajú aj duchovnú správu v našej spojenej škole. Pre žiakov prijatých do prvého ročníka našich stredných škôl usporadúvame hneď po nástupe do školy Akčné trojdnie, kde ide o spoznávanie sa navzájom, nastavenie spolunažívania v podmienkach našej katolíckej školy a začiatok ich formácie našimi duchovnými správcami. Každý týždeň má vždy jedna trieda spojenej školy polovicu vyučovacieho dňa vyhradenú na duchovnú obnovu v saleziánskom stredisku. V priestoroch školy je kaplnka, kde sa konajú pravidelné sv. omše a kňazi sú taktiež prítomní aj počas vyučovania, či už ako vyučujúci náboženstva alebo na ďalšiu svoju službu. Samozrejme, že okrem kňazov vplývajú na žiakov ich učitelia, ktorí taktiež dostávajú pravidelnú duchovnú formáciu od saleziánov.

      Čo môžete ponúknuť záujemcom o štúdium mimo regiónu Novej Dubnice?

      Keďže naše zameranie je skutočne unikátne, hľadáme možnosti, ako vyhovieť záujemcom nielen z blízkeho okolia. V Novej Dubnici síce nie je internát, máme však úzku spoluprácu s najbližším, 15 km vzdialeným stredoškolským internátom, v ktorom je o našich žiakov dobre postarané. Ďalšími možnosťami je aj ubytovanie na priváte v okolí školy, v katolíckych rodinách, napríklad našich bývalých absolventov. Keď sa na vašu otázku pozrieme z opačného konca, tak mi napadá odpoveď, že naša škola vie ponúknuť jedinečnú možnosť študovať mimo Novej Dubnice a to hneď priamo v USA. Jeden rok štúdia, pobyt a cestovné náklady hradí jeden z absolventov našej školy. Toto je unikátna ponuka zahraničného štipendia, ktorú môžu získať študenti iba v našej škole.

    • EXALLIEVSKE ŠTIPENDIUM
     • EXALLIEVSKE ŠTIPENDIUM

     • Exallievske stipendiumNaša škola pripravuje pre budúcich študentov gymnázia a SOŠ možnosť získať štipendium na študijný pobyt v zahraničív anglicky hovoriacich školách. Škola uhradí vybranému študentovi náklady spojené so štúdiom a pobytom na zahraničnej škole obdobného typu po dobu jedného roka. Po návrate môže náš študent plynulo pokračovať v ďalšom ročníku našej školy. O štipendium sa môžu uchádzať študenti kvinty osemročného gymnaziálneho štúdia a starší a študenti druhého ročníka štvorročného štúdia a starší ostatných odborov na našej strednej škole. Výberová komisia bude posudzovať dosiahnuté študijné výsledky uchádzačov a hodnotiť ich osobnostné schopnosti.

      Finančné prostriedky na štipendium budú poskytnuté zo súkromných financií niekdajších študentov našej školy - exallievov. Na štipendium nie je právny nárok a nie je možné ho v prípade priznania vymeniť za finančné prostriedky.Naša škola pripravuje pre budúcich študentov gymnázia a SOŠ možnosť získať štipendium na študijný pobyt v zahraničí – v anglicky hovoriacich školách. Škola uhradí vybranému študentovi náklady spojené so štúdiom a pobytom na zahraničnej škole obdobného typu po dobu jedného roka. Po návrate môže náš študent plynulo pokračovať v ďalšom ročníku našej školy. O štipendium sa môžu uchádzať študenti kvinty osemročného gymnaziálneho štúdia a starší a študenti druhého ročníka štvorročného štúdia a starší ostatných odborov na našej strednej škole. Výberová komisia bude posudzovať dosiahnuté študijné výsledky uchádzačov a hodnotiť ich osobnostné schopnosti.

      Finančné prostriedky na štipendium budú poskytnuté zo súkromných financií niekdajších študentov našej školy - exallievov. Na štipendium nie je právny nárok a nie je možné ho v prípade priznania vymeniť za finančné prostriedky.

      Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako osemnásť rokov. Saleziánski odchovanci teda pochádzajú zo stredných škôl so saleziánskym duchovným vedením a zo saleziánskych stredísk. Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako osemnásť rokov. Saleziánski odchovanci teda pochádzajú zo stredných škôl so saleziánskym duchovným vedením a zo saleziánskych stredísk.

     • MATURITA ´17 - ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

     • v dňoch 14.-16.03.2017 prebehne v Gymnáziu sv. Jána Bosca a SOŠ sv. Jána Bosca písomná maturitná skúška – EČ a PFIČ. V súvislosti s plynulým a pokojným priebehom MS riaditeľ školy upravuje organizáciu vyučovania nasledovne:

      UT 14.03.´17 (SJL) – Riaditeľské voľno pre triedy: Sexta; Septima; III. AG; I. ATLIII. ATL. Ostatné triedy sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín.

      ST 15.03.´17 (CJ) – Riaditeľské voľno pre triedy: PrímaKvinta; I. AGII. AG. Triedy SOŠ TL majú v tento deň technické blokové vyučovanie. Triedy gymnázia sa vyučujú podľa modifikovaného rozvrhu hodín.

      ŠT 16.03.´17 (MAT) – Riaditeľské voľno majú študenti maturitného ročníka. Trieda I. ATL sa v tento deň vyučuje s triedami Kvinta a I. AG (okrem odborných predmetov). Ostatní žiaci sa vyučujú podľa modifikovaného rozvrhu hodín.

      Žiaci boli odhlásení zo stravy prostredníctvom svojich TU. Žiadame všetkých žiakov (príp. verejnosť, ktorá sa bude počas konania maturitných skúšok pohybovať v budovách školy) o rešpektovanie pokynov vyučujúcich a dozoru tak, aby žiadnym spôsobom nebol narušovaný priebeh maturitných skúšok a boli zachované objektívne podmienky (ticho) pre prácu maturujúcich študentov. Ďakujeme za pochopenie

      Mgr. Ľuboš Valt – riaditeľ školy

     • LYŽIARSKY VÝCVIK

     • Lyziarsky vycvikAj v aktuálnom školskom roku poriadme Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz (LVVK)  pre žiakov tried Sekunda & Kvinta & I. AG a I. ATL Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ sv. Jána Bosca. LVVK sa uskutoční v dňoch 12.02. - 17.02.2017 na Donovaloch. Viac informácii v propozíciach LVVK.

       

       

       

      PROPOZÍCIE LVVK

      Termín: 12.02.2017 - 17.02.2017

      Miesto: Donovaly - Hotel Vesel

      Vedúca kurzu: Mgr. Eva HANULIAKOVÁ

      Inštrukturi: Mgr. Iveta MACHCINÍKOVÁ, PaedDr. Mgr. Marek MICHALENKO SDB

      Zraz: 13:00 v Trenčianskej Teplej

      Odchod: 12.02.2017 o 13:33 hod.

      Príchod: 17.02.2017 o 16:30 hod.

      Stravovanie: v ubytovacom zariadení - plná penzia s nápojmi (začíname večerou)

      Výcvik: zabezpečený kvalifikovanými inštruktormi z radov ped. pracovníkov

      Zdravotné zabezpečenie: zdravotník, ktorý sa zúčastňuje LVVK

      Zapožičanie výstroja na celý pobyt aj s prilbou cca 40€ max. 45€. Peniaze treba priniesť so sebou.

      NA LVVK TREBA ZOBRAŤ

      Lyže a lyžiarske palice - zopnuté dohromady (príp. snowboard), lyžiarske topánky, lyžiarske okuliare;

      Lyžiarska prilba je povinná. Čapicu 1ks, 2 páry rukavíc, lyžiarske oblečenie;

      Termo bielizeň, viac párov hrubých a tenkých ponožiek;

      Nočnú a spodnú bielizeň, oblečenie na voľný čas, prezuvky do chaty;

      Hygienicke, osobné potreby, krém na tvár a pery;

      Lieky proti bolesti hrdla, vitamíny, elestický obväz, niekoľko kúskov rýchloobväzov, o ostatných liekoch (aj pravidelne užívaných informovať zdravotníka);

      Spoločenské hry, poznámkový blok, ceruzku;

      Tablety, notebooky - len na vlastné riziko (za stratu, alebo poškodenie škola nezodpovedá);

      Primerané vreckové;

      Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia podpísané rodičmi;

      Preukaz poistenca, občiansky preukaz (kto už má), ev. pas;

      UPOZORNENIE

      Kto sa nebude môcť zúčastniť LVVK pre vážnu príčinu (choroba, vážne rodinné problémy) predloží vedúcemu kurzu lekárske, alebo iné hodnoverné potvrdenie pred odchodom na kurz

      Lyžiarska výstroj musí zodpovedať bezpečnostným prdpisom, funkčnosť viazania na lyžiarku je nutné nastaviť doma!

      Na LVVK platí vnútorný poriadok školy. Počas výuky, kultúrneho programu, omše a v čase nočného kľudu je zakázané používať mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia. Pri závažnom porušení poriadku (alkohol, omamné látky, drogy, fajčenie, šikana...) bude žiak z kurzu vylúčený a rodičia si ho musia na vlastné náklady zobrať z kurzu.

      Žiak zodpovedá za škody (finančné a právne) vzniknuté vzniknuté jeho zavinením v ubytovacom zariadení, v autobuse a na svahu

      Pri odchode autobusu rodičia podpíšu, že boli poučení o pokynoch LVVK

      Kto nemá kartičku na vlak, musí si ju urýchlene vybaviť.

     • VYSTÚPENIE ILUZIONISTU V PANOREXE

     • Vystupenie kuzelnika a iluzionistuVedeli ste, že don Bosco - patrón našej školy (svätý komediant, Boží kaukliar, akrobat, kúzelník, spisovateľ, divadelník, no najmä Boží muž viery a dôvery, otec opustených…) už v jedenástich rokoch robil kaukliarske kúsky, salto mortale, chodil na rukách, skákal, tancoval na lane…? Každé sviatočné popoludnie sa konalo predstavenie. V Becchi je lúka s niekoľkými stromami. Stála tam aj silná zimná hruška. O túto hrušku priviazal lano, natiahol ho a…

      Aj preto v deň polročnej klasifikácie - 31. januára 2017 (utorok) sme pre všetkých žiakov školy - ako odmenu za ich polročnú školskú prácu zabezpečili vystúpenie profesionálneho kúzelníkailuzionistu Petra Šestáka, ktorý ponúkne show plnú kúziel, ilúzií a interaktívnej zábavy. Veríme, že jeho milé, veselé a zároveň tajomné vystúpenie sa bude páčiť (a splní všetky očakávania) a už teraz sa všetci naňho tešíme...

     • DON BOSCO DAY

     • DonBoscoDayAj v tomto roku bude mať posledný deň vyučovania v 1. polroku slávnostný nádych. Prebehne už tradičný DonBoscoDay. Do školy prichádzame ako zvyčajne na 1. vyučovaciu hodinu. O 07:45 sa pod vedením TU sa presunenieme do farského kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, kde bude o 08:00 hod. Slávnostná svätá omša. Po jej skončení - teda cca o 08:45 hod. začne Akadémia k patrónovi školy - Sv. Jánovi Boscovi. Po jej skončení sa presúvame do priestorov školy. O 10:00 pokračujeme v aktivite DonBoscoDay, tentokrát programom v kine Panorex, do kt. sa presuneniete opäť s TU. Po skončení vystúpenia ideme do školy, kde vám v triedach učitelia rozdajú výpisy z klasifikácie. V dnešný deň končíme o 12:00.