• O SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v časopise Naša Žilinská diecéza, November 2018

     • Môžete nám priblížiť projekt technického lýcea?

      Lýceum je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. U nás je študijný odbor technické lýceum relatívne nový a vytvára svojou skladbou vyučovacích predmetov výborné predpoklady pre vysokoškolské štúdium najmä technického smeru. My sme sa zamerali najmä na oblasť programovania v prepojení so základmi v oblasti elektroniky a automatizácie. Vďaka tomu, že sme spojená škola s rôznymi organizačnými zložkami pod jedným zriaďovateľom, Žilinskou diecézou, otvorili sme pred šiestimi rokmi strednú odbornú školu, ktorá v tomto školskom roku získala od ministerstva školstva prívlastok SOŠ informačných technológií.

      V čom je jedinečný?

      V našej SOŠ sa zatiaľ koncentrujeme na tento odbor, ktorý je svojím obsahom a nastavenou úrovňou jedinečný v regióne a dovolím si tvrdiť aj na celom Slovensku. Tým, že vznikol v opačnom garde ako pri iných odborných školách, lebo sme ho vytvorili popri gymnaziálnom štúdiu, preberá naozaj to najlepšie z obidvoch typov štúdia – vysokú úroveň všeobecnovzdelávacích predmetov z gymnaziálneho štúdia a možnosti odbornej profilácie zo štúdia na SOŠ. Matematika, fyzika a maturitné predmety angličtina a slovenčina u nás vyučujú učitelia gymnázia na úrovni gymnaziálneho štúdia. Dokonca v angličtine si študenti SOŠ vyberajú gymnaziálnu úroveň maturitnej skúšky a v angličtine absolvujú aj niektoré odborné predmety. Aj vďaka tomu boli vo výsledkoch v poradí siedmi najlepší na Slovensku v porovnaní so všetkými SOŠ a gymnáziami. Obdobne je to aj so širokými požiadavkami v oblasti matematiky a fyziky, ktoré sú na iných SOŠ limitované, pričom sú v prípade pokračovania štúdia na technických VŠ nevyhnutné. Ďalším unikátom je odborné zameranie. Na rozdiel od iných SOŠ, kde sa vyučovanie informatiky takpovediac prispôsobuje pôvodnému zameraniu odbornej školy - či už je to elektrotechnika alebo strojárstvo – sme u nás vytvorili vzdelávací program špeciálne zameraný na informačné technológie a pre praktické uplatnenie ho prepájame s elektronikou a automatizáciou. Predmety ako programovanie, databázové systémy, sieťové technológie, počítačová grafika, objektové programovanie majú unikátny obsah, ktorý pripraví študentov na ďalšie štúdium po strednej škole a zároveň svojím rozsahom pripravia záujemcov priamo na zaradenie sa do pracovného procesu alebo rozbehnutie si vlastného biznisu. K tomu absolvujú aj príslušné ekonomické predmety. Naša škola je ako jediná stredná škola na Slovensku súčasťou medzinárodného programu Oracle Academy (od celosvetovej softvérovej firmy ORACLE) po boku iných vysokých škôl. Keď spomeniem oblasť mimo vzdelávania, tak zaujímavosťou je aj to, že pri fungovaní v spojenej škole je u nás koedukácia chlapcov a dievčat. To nebýva veľmi zvykom na odborných technických školách, avšak pri spoločnom štúdiu v gymnáziu a v technickom lýceu to u nás nie je problém. Toto spolunažívanie má jednoznačné prínosy vo výchove mladých ľudí, v ich správaní a v rámci cirkevnej školy aj vo formovaní ich osobností a vzťahov. Nesmiem zabudnúť poznamenať, že aj v takmer chlapčenských triedach budúcich IT-čkárov máme už dve dievčatá "aj-ťáčky"! Áno, tento odbor v našej škole je vhodný aj pre dievčatá.

      Aké predpoklady musia spĺňať uchádzači o štúdium?

      Nároky na štúdium v tomto odbore sú veľmi vysoké. Nie je to štúdium vhodné pre tých, čo nie sú dostatočne vnútorne motivovaní. Prijímacie skúšky nám určuje ministerstvo školstva tak ako na iné stredné školy alebo gymnáziá, teda zo slovenčiny a z matematiky z učiva základnej školy. Z tohto dôvodu my konáme prijímacie skúšky spoločné a rovnaké pre gymnazistov a pre lýceistov. Pre tento odbor treba „mať filipa“ – je dôležité technické myslenie ako predpoklad algoritmovania, programovania, ale tiež je prospešná priestorová orientácia a manuálne technické zručnosti, napríklad pri práci s počítačovými 3D programami, 3D technológiami či s PC hardvérom a pri realizácii počítačových sietí. Nevyhnutnosťou je v tomto odbore angličtina. Ďalším štúdiom materiálov v angličtine sa v nej študenti zdokonaľujú, ale predpokladom je pre tento aj pre ostatné predmety usilovnosť a sebadisciplína študentov. Vzhľadom na úroveň požiadaviek na štúdium a na nastavenie študijných plánov v našej spojenej škole boli aj prípady, že sa študenti rozhodli zmeniť svoje zameranie z odborného na všeobecné (gymnaziálne) resp. naopak. V rámci spojenej školy bol tento prechod bezproblémový, bez nutnosti meniť prostredie, vyučujúcich, spolužiakov či kultúru školy.

      Aké konkrétne kompetencie a uplatnenie budú mať absolventi Technického lýcea?

      Technické lýceum na SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici je široko koncipovaný vzdelávací program so silným všeobecnovzdelávacím základom a prepojením na potrebné odborné vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým bude mať absolvent dostatočnú prípravu pre štúdium na fakultách informatiky a komunikačných technológií, elektrotechniky, ale aj prírodných vied. Následne sa môže študent uplatniť ako kvalifikovaný technický zamestnanec prevádzkového charakteru, prípadne konštrukčný alebo vývojový pracovník či stredný a vyšší manažment v oblasti informatiky, prevádzkový programátor, správca databáz, odborný a technický zamestnanec v oblasti informatiky a výpočtovej techniky; v organizáciách zameraných na dodávku zariadení a služieb z oblasti elektrotechniky a informatiky ako programátor či skúšobný pracovník elektrotechnických aplikácií; v prevádzkach využívajúcich technologické procesy v rôznych odvetviach priemyslu – v našom okolí najmä v chemickom, potravinárskom, sklárskom priemysle ale aj iných. Vďaka prepojeniu odborných a všeobecných vedomostí, rozvoju komunikačných zručností a úrovni cudzích jazykov sa absolvent môže uplatniť ako asistent manažéra, obchodný manažér, manažér nákupu alebo zásobovania, marketingový pracovník, ako aj na pozíciách projektového manažmentu. Odborníci predpokladajú, že do roku 2022 nebude potrebná takmer štvrtina súčasných pracovných pozícií. Nahradzovať ich budú práve odbory, pre ktoré sa my snažíme pripravovať našich žiakov. V tomto majú výhodu široko koncipované programy nášho lýcea a gymnázia. Pracujeme na tom, aby naši študenti mali nadpriemerné komunikačné schopnosti a prezentačné zručnosti a aby vedeli čítať a počúvať s porozumením. Predpokladom uplatnenia sa je aj schopnosť práce v tíme a schopnosť kritického myslenia. Základom ich budúceho úspechu je ich zodpovedný prístup (teraz ku štúdiu a neskôr k práci), ktorý treba podporiť tvorivosťou. K tomu s ich snažíme viesť nielen počas vyučovacích hodín, ale aj pri extrakurikulárnych aktivitách a pri mimoškolskej činnosti. No a to všetko prepájame s hodnotami postavenými na kresťanskej viere.

      Spojenie technického vzdelania a kvalitnej duchovnej formácie je veľmi dôležitou pridanou hodnotou. V spočíva duchovná formácia?

      Áno, pridaná hodnota tohto spojenia je veľmi dôležitá. Tieto „deti“ budú o pätnásť rokov smerovať vývoj nových technológií a produktov. Budú ovplyvňovať dianie v spoločnosti a jej budúcnosť. Je dôležité, aby sa vedeli rozhodovať tak, aby následky ich rozhodnutí prinášali spoločné dobro – na základe evanjeliových hodnôt. Potrebujú ich dostať a zažiť si ich už v tomto čase, keď dozrievajú osobnostne. Je to ťažká úloha a škola ju nedokáže vyriešiť len v rámci školského systému. Nehovoriac už o zodpovednosti rodiny. Vďaka Bohu za cirkevné školstvo, v ktorom je priestor na formovanie mládeže týmto smerom. Keďže farnosť v Novej Dubnici spravujú Saleziáni dona Bosca, oni vykonávajú aj duchovnú správu v našej spojenej škole. Pre žiakov prijatých do prvého ročníka našich stredných škôl usporadúvame hneď po nástupe do školy Akčné trojdnie, kde ide o spoznávanie sa navzájom, nastavenie spolunažívania v podmienkach našej katolíckej školy a začiatok ich formácie našimi duchovnými správcami. Každý týždeň má vždy jedna trieda spojenej školy polovicu vyučovacieho dňa vyhradenú na duchovnú obnovu v saleziánskom stredisku. V priestoroch školy je kaplnka, kde sa konajú pravidelné sv. omše a kňazi sú taktiež prítomní aj počas vyučovania, či už ako vyučujúci náboženstva alebo na ďalšiu svoju službu. Samozrejme, že okrem kňazov vplývajú na žiakov ich učitelia, ktorí taktiež dostávajú pravidelnú duchovnú formáciu od saleziánov.

      Čo môžete ponúknuť záujemcom o štúdium mimo regiónu Novej Dubnice?

      Keďže naše zameranie je skutočne unikátne, hľadáme možnosti, ako vyhovieť záujemcom nielen z blízkeho okolia. V Novej Dubnici síce nie je internát, máme však úzku spoluprácu s najbližším, 15 km vzdialeným stredoškolským internátom, v ktorom je o našich žiakov dobre postarané. Ďalšími možnosťami je aj ubytovanie na priváte v okolí školy, v katolíckych rodinách, napríklad našich bývalých absolventov. Keď sa na vašu otázku pozrieme z opačného konca, tak mi napadá odpoveď, že naša škola vie ponúknuť jedinečnú možnosť študovať mimo Novej Dubnice a to hneď priamo v USA. Jeden rok štúdia, pobyt a cestovné náklady hradí jeden z absolventov našej školy. Toto je unikátna ponuka zahraničného štipendia, ktorú môžu získať študenti iba v našej škole.