• OZNAM VEDÚCEJ ŠJ
     • OZNAM VEDÚCEJ ŠJ

     • Vedúca Školskej jedálne p. Eva RENDEKOVÁ oznamuje stravníkom,

      že 1. platbu za stravu pre nový školský rok je potrebné uhradiť v mesiaci august, (platba na september) od 10. -  20.-teho dňa v danom mesiaci. Poslednú platbu je potrebné zrealizovať v mesiaci apríl (platbou na mesiac máj)

      Pre Gymnázium a SOŠ je výdaj obedov až od štvrtka 03. 09.  2015.

      Žiaci, ktorí sa stravujú, dostanú obed iba v prípade, ak je zaplatený poplatok za stravu za mesiac september!

      Stravu sa uhrádza trvalým príkazom, internetbankingom, príp. priamo v banke. Poštové poukážky na platbu stravného sa v našej ŠJ nepoužívajú!

      Bližšie informácie (o výške zálohovej platby na jeden mesiac, úhrade režijných nákladov....) budú zákonným zástupcom spresnené oznamom a následne prezentované na plenárnom ZRPŠ v mesiaci 09/2015.

      Platby na číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353 

      V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – tí, ktorí sa už stravovali, VS už majú, novým stravníkom VS p. vedúca ŠJ pridelí pri prvom zápise – záujme o stravu.  VS je nutné zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!)

      Mesačná platba za stravu v jednotlivých mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci jún bude záverečné zúčtovanie dorovnané.

      Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 21 pracovných dní / zaokrúhlene nahor)

      Šudenti tried: I. AG - IV. AG & I. ATL - III. ATL - 26,-€

      Zamestnanci - 26,-€

      Ostatní stravníci - 46,-€

      Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

     • PÚŤ KATOLÍCKYCH ŠKÔL

     • Pozývame všetkých žiakov, študentov, pedagógov a zamestnancov, ale i rodičov, starých rodičov na Púť katolíckych škôl.

      V prípade Vášho záujmu, prosím nahláste počet účastníkov (menný zoznam) mailom na: zastgym@ssnd.sk, alebo na tel. č.: 4432383. Bližšie informácie (odchod autobusu...) budú prihláseným účastníkom (záujemcom) spresnené včas.

      Program dňa:

      6. jún 2015 - Rajecká Lesná

       13:00 - príchod do obce Ďurčiná - pri kostole, spoločné putovanie
       14:00 - krížová cesta na kalvárii v Rajeckej Lesnej
       15:00 - vystúpenie gospelovej skupiny HopeRise a príhovor kaplána zo Žarnovice, Mgr. Michala  Lajchu
       16:00 - vystúpenie školských zborov
       17:15 - modlitba sv. ruženca
       18:00 - svätá omša s otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom

      Tešíme sa na spoločne strávený čas!

     • SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

     • Vo štvrtok 21. 05. 2015 počas 5. vyučovacej hodiny sa uskutoční slávnostné zhromaždenie všetkých žiakov, študentov a pedagógov na ktorom budú slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenia našim absolventom.

     • PEDAGOGICKÉ PORADNE

     • Vážení rodičia, v pondelok 20. apríla 2015 sa konajú: 

      Trištvrteročná klasifikačná porada:

       Pre časť ZŠ: od 13:30 – 14:30 hod.

       Pre časť GYMNÁZIA & TECHNICKÉHO LÝCEA: od 14:45 hod.

      Triedne aktívy, pedagogické poradne:

       Pre časť ZŠ: od 15:00 – 16:30 hod.

       Pre časť GYMNÁZIA & TECHNICKÉHO LÝCEA: 16:00 – 17:30 hod.

      Stretnutie Rodičovskej rady sa uskutoční dňa: 20. apríla 2015 o 17:00 hod. „v kuchynke“ školy (prízemie ZŠ).

     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - školské kolo

     • Školské kolo Biblickej olympiády prebehne v utorok 27. januára 2015 cez 1. - 4. vyučovaciu hodinu v školskej jedálni. Riešitelia budú riešiť tri samostatné práce z biblických kníh:

      ► Jozue

      ► Tobiáš

      ► Skutky apoštolov

     • Bláznivý týždeň

     • V pondelok začína ďalšia akcia spríjemňujúca študentský život od najmladších až po najtarších školákov. Prvý deň bude "DEŇ VO FARBÁCH ŠKOLY". Nezabudnite prísť oblečení v červeno-žltej, resp. zlatej kombinácii spolu s doplnkovou čiernou. Bude opäť spoločné foto!!! ;)

      Tkto vyzeral náš prvý Deň vo farbách školy v roku 2011.