• II. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
     • II. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     • Ako sme už skôr avizovali do všetkých organizačných zložiek - teda do osemročného & štvorročného gymnázia aj do SOŠ - technického lýcea prebehne druhé kolo prijímacich skúšok. Všetci uchádzači (zákonný zástupca), môžete nás kontaktovať na t. č.: 042/44 32 383, prípadne vyžiadať od svojho výchovného a karierneho poradcu v ZŠ ktorú navštevujete Prihlášku na štúdium na strednej škole a zaslať ju na adresu: Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica. II. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 16. 06. 2015.

      II. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - Obrázok 1

    • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
     • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     • Všetci uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám prijímacích skúšok sú prijatí na štúdium v našej SOŠ. Na zápis sa môžu dostaviť so zápisným lístkom zo ZŠ odo dňa zverejnenia výsledkov do piatku 22. 05. 2015 v čase od 08:00 do 16:00 do kancelárie zástupcu riaditeľa školy.

      Keďže je pre našu SOŠ schválené pre šk. rok 2015/2016 otvorenie jednej triedy, bude nasledovať druhé kolo prijímacích skúšok na doplnenie počtu žiakov. Počet voľných miest zverení riaditeľ školy podľa výsledkov zápisu po prvom kole prijímacích skúšok.

      VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - Obrázok 1