• II. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
     • II. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     • Ako sme už skôr avizovali do všetkých organizačných zložiek - teda do osemročného & štvorročného gymnázia aj do SOŠ - technického lýcea prebehne druhé kolo prijímacich skúšok. Všetci uchádzači (zákonný zástupca), môžete nás kontaktovať na t. č.: 042/44 32 383, prípadne vyžiadať od svojho výchovného a karierneho poradcu v ZŠ ktorú navštevujete Prihlášku na štúdium na strednej škole a zaslať ju na adresu: Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica. II. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 16. 06. 2015.

    • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
     • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     • Všetci uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám prijímacích skúšok sú prijatí na štúdium v našej SOŠ. Na zápis sa môžu dostaviť so zápisným lístkom zo ZŠ odo dňa zverejnenia výsledkov do piatku 22. 05. 2015 v čase od 08:00 do 16:00 do kancelárie zástupcu riaditeľa školy.

      Keďže je pre našu SOŠ schválené pre šk. rok 2015/2016 otvorenie jednej triedy, bude nasledovať druhé kolo prijímacích skúšok na doplnenie počtu žiakov. Počet voľných miest zverení riaditeľ školy podľa výsledkov zápisu po prvom kole prijímacích skúšok.