SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca, org. zložka Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici so študijným odborom TECHNICKÉ LÝCEUM

PREČO ODBOR TECHNICKÉ LÝCEUM?

Čoraz naliehavejšia je potreba technicky vzdelaných mladých ľudí, ktorí sa vedia prispôsobiť meniacim sa technológiám a rastúcim požiadavkám doby. Od budúcich konštrukčných a samostatných vývojových pracovníkov sa očakáva vysoká úroveň komunikačných a prezentačných zručností - a to aj v cudzom jazyku. Technické lýceum je maturitný štúdijný odbor strednej odbornej školy, ktorý pripraví budúcich technických pracovníkov pre vysokú školu nie len všeobecne a jazykovo, ale aj s odbornými vedomosťami z technickej praxe. V našej škole je tento odbor zameraný na INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE (programovanie, databázové systémy, technická grafika, webové technológie) s prepojením na ELKTROTECHNIKU A AUTOMTIZÁCIU (internet of things - IoT).

LÝCEUM, GYMNÁZIUM, SPŠ?

Technické lýceum využíva to najlepšie z iných odborov - kvalita a náročnosť výučby cudzích jazykov, matematiky a prírodovedných predmetov z gymnázia, odborné zameranie a prax v lokálnych podnikoch z priemyslovky. Nie je to konkurencia pre SPŠ, pretože pripravujeme viac v teoretickej oblasti potrebnej pre štúdium na VŠ. Oproti gymnaziálnemu štúdiu tu nie sú zaradené všeobecno-vzdelávacie predmety.

NAŠA VÍZIA

► pripraviť kvalitných študentov pre vysoké školy technického smeru

► dať študentom základy pre uplatnenie sa v technickej praxi v prostredí súčasnej globálnej ekonomiky

► spolupracovať s lokálnymi firmami aj s miestnymi zástupcami nadnárodných spoločností na príprave študentov podľa požiadaviek praxe

► vychovávať budúcu kategóriu technickej inteligencie s vedomím kresťanských zásad a ich uplatňovania v spoločnosti

NOVINKY

  • Môžete nám priblížiť projekt technického lýcea?

    Lýceum je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. U nás je študijný odbor technické lýceum relatívne nový a vytvára svojou skladbou vyučovacích predmetov výborné predpoklady pre vysokoškolské štúdium najmä technického smeru. My sme sa zamerali najmä na oblasť programovania v prepojení so základmi v oblasti elektroniky a automatizácie. Vďaka tomu, že sme spojená škola s rôznymi organizačnými zložkami pod jedným zriaďovateľom, Žilinskou diecézou, otvorili sme pred šiestimi rokmi strednú odbornú školu, ktorá v tomto školskom roku získala od ministerstva školstva prívlastok SOŠ informačných technológií.

  • EXALLIEVSKE ŠTIPENDIUM

    Exallievske stipendiumNaša škola pripravuje pre budúcich študentov gymnázia a SOŠ možnosť získať štipendium na študijný pobyt v zahraničív anglicky hovoriacich školách. Škola uhradí vybranému študentovi náklady spojené so štúdiom a pobytom na zahraničnej škole obdobného typu po dobu jedného roka. Po návrate môže náš študent plynulo pokračovať v ďalšom ročníku našej školy. O štipendium sa môžu uchádzať študenti kvinty osemročného gymnaziálneho štúdia a starší a študenti druhého ročníka štvorročného štúdia a starší ostatných odborov na našej strednej škole. Výberová komisia bude posudzovať dosiahnuté študijné výsledky uchádzačov a hodnotiť ich osobnostné schopnosti.

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA sv. J. Bosca, Nová Dubnica
    Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 42 4432383

Fotogaléria

[CNW:Counter]