• Ochranné korona štíty z našej 3D tlačiarne

     •   Členovia nášho amavet klubu č.966 – Pöllö sa rozhodli prispieť k boju proti Covid-19 a to spôsobom im vlastným, teda 3D tlačou. Využili pri tom tlačiarne škôl, na ktorých pôsobia (Spojenej školy sv. J. Bosca a Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici).

            Hromadná výroba plastových dielov 3D tlačou nie je efektívna, no v čase núdze sa podarilo využiť skúsenosti členov klubu s navrhovaním a prototypovaním plastových súčiastok, pričom dokázali skrátiť dobu tlače plastovej čelenky ochranného štítu tesne pod hodinu. Vývoj týchto dielov sa vyvíjal dvoma smermi – podľa jednotlivých škôl.

           Spojená škola sv. J. Bosca/ SOŠ informačných technológií (ďalej len SSND) využila ponuku 50 fólií ochranných štítov, ktoré obdržala z národného projektu IT Akadémia. Tieto fólie boli optimalizované pre čelenky výrobcu asi najrozšírenejšej hobby tlačiarne Prusa i3:

           Dizajn spomínaného typu čelenky spôsoboval pri tlači problémy. Preto si členovia amavet klubu vytvorili svoj vlastný dizajn. Ten im šetrí materiál aj čas tlače a tlačiareň je pri jeho výrobe vystavená menším otrasom:

      Ako bonus bola členmi klubu z tejto školy vyvinutá aj “light“ verzia ochranného štítu, ktorá využíva veľmi ľahkú fóliu bežne používanú pre krytie hrebeňovej väzby.

           Aby čelenky štítov mohli byť ošetrené dezinfekčnými prostriedkami, bolo kľúčové vyriešiť otázku vhodnosti použitého materiálu. Pre tlač prvých kusov bolo použité ABS, po konzultácii s Jurajom Červeňanom (youtuber “3D Guru makes it“ a člen amavetu vedúci krúžok 3D tlače na ZŠ Samuela Timona v Trenčianskej Turnej) bol pre odľahčenú verziu zvolený ako najvhodnejší PET materiál.

           Členovia klubu zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici (ďalej len SZS) išli pri vývoji ochranných štítov inou cestou. Spočiatku rozpracovali a spevnili práve “light“ verziu Spojenej školy sv. J. Bosca:

      Neskôr, inšpirovaní iniciatívou pomoznemocnici.sk, sa rozhodli upraviť dizajn, ktorý využíva uchytenie fólie k čelenke pomocou skrutiek. Prvé modely mali rôzne vyhotovenie i počty skrutiek. Po optimalizácii je táto čelenka asi najvydarenejšia. Dizajn je dostatočne pevný a to pri použití PET ako aj ABS plastu a doba tlače je len hodina a desať minút:

           Teraz je model čelenky prepracovávaný na použitie len dvoch skrutiek. Snahou je zredukovať potrebný materiál a čas tlače pri zachovaní robustnosti a pevnosti upraveného štítu. Ak máte možnosť vytlačiť si na 3D tlačiarni súčiastky pre vlastný ochranný štít, dáta jednotlivých dielov (po ustálení ich dizajnu) budú dostupné na stránkach nášho amavet klubu, odkiaľ si ich bude možné zdarma stiahnuť.

       

      Spolu bolo zatiaľ (k 15. 4. 2020) rozdaných 50 kusov ochranných štítov:

      Prvé prototypy (5 kusov) boli vymenené za materiál potrebný pre výrobu ďalších kusov.

      Prvé ochranné štíty (viac-menej ešte stále len prototypy) boli poskytnuté zdravotným sestrám Kliniky pediatrie a neonatológie (8 kusov) a Národnej transfúznej služby v Trenčíne (4 kusy) - spolu 12 kusov.

      Druhá séria (nazvime ju overovacia) dvanástich štítov bola odovzdaná personálu oddelenia pre odsúdených s ťažkým zdravotným postihnutím v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Týmto veľmi pekne ďakujeme za hodnotenie našich štítov pri ich praktickom používaní.

      Ďalšie štíty (spolu 17 kusov prusa a light dizajnu od SSND), boli prevzaté na distribúciu v Novej Dubnici a okolí.

      Prvé štyri štíty finálneho dizajnu Spojenej školy sv. J. Bosca, využívajúce fólie projektu IT Akadémia, boli odovzdané detskému lôžkovému oddeleniu v nemocnici v Považskej Bystrici.

      Doplnenie 17. 4. 2020

      - dnes boli odovzdané prvé štíty optimalizované pre použitie 2 skrutiek.

           Päť kusov týchto ochranných štítov bolo odovzdaných pre klientské centrum MsÚ v Novej Dubnici. Plastové diely štítov boli skúšobne vytlačené z ABS (zelená farba) aj PET (oranžová farba):

      Doplnenie 24. 4. 2020:

      - tento týždeň bola väčšina produkcie ochranných štítov z nášho klubu venovaná Novej Dubnici.

           Časť z nich (13 kusov) sa rozdala prostredníctvom členov zo SSND, časť (15 kusov) dobrovoľníkmi z vedenia klubu a časť (25 kusov) cez SZS - spolu 53 kusov. Ako je vidieť na nasledovných záberoch, ich výroba pripomínala malú manufaktúru:

            V piatok bolo ešte dodatočných 6 kusov poslaných do Ladiec. Päť z nich si prerozdelilo Centrum pre deti a rodiny, Satelit Ladce-Tunežice.

      Doteraz (k 24. 4. 2020) bolo amavet klubom Pöllö rozdaných 114 ochranných štítov.

      Doplnenie 28. 4. 2020:

      - v posledných dňoch bolo rozdelených 6 kusov ochranných štítov rôznej konštrukcie. Dostali ich pracovníci v priamom styku s verejnosťou, alebo ľudia so zdravotnými problémami.

      Doplnenie 29. 4. 2020:

      - na odovzdanie dnes boli pripravené plastové diely pre 18 kusov ochranných štítov s pevnejšími fóliami poskytnutými národným projektom IT Akadémia. Tieto štíty budú distribuované prostredníctvom členov zo SSND.

      Doteraz (k 29. 4. 2020) bolo amavet klubom Pöllö rozdaných 138 ochranných štítov.

      Doplnenie 1. 5. 2020:

      - na úplnom konci apríla boli vytlačené posledné plastové diely štyroch ochranných štítov. Keďže týmto bol minutý všetok materiál, ktorý mal náš klub pre výrobu ochranných štítov pomocou 3d tlače,  bola ich produkcia dočasne pozastavená.

      Ak do konečnej sumy rozdaných štítov započítame ešte ďalšie dva "prototypy", počas apríla 2020 bolo členmi nášho amavet klubu Pöllö vyrobených a distribuovaných 144 ochranných štítov.

       

      Ďakujeme každému, kto akýmkoľvek spôsobom podporil túto našu činnosť.

       

      Amavet klub č.966 – Pöllö, Nová Dubnica

     • Vyučujeme bez prerušenia

     • Rozhovor pre Novodubnické zvesti

      1. Ako prebieha v súčasnosti vyučovanie na Vašej škole?

      V Spojenej škole sv. Jána Bosca plnohodnotne vyučujeme aj v čase prerušenia prevádzok škôl – nezadávame iba materiál na samoštúdium, či domáce zadania pre našich žiakov – vzdelávame dištančnou formou s ktorou máme 7 ročnú skúsenosť (v SOŠ IT). Vyučovanie je realizované cez moderované videokonferencie vo všetkých zložkách školy – MŠ, ZŠ, Gymnázium a SOŠ IT – výhodou ktorých je vizuálna a verbálna interakcia medzi vyučujúcim a žiakmi, možnosť zdieľania výukových prezentácií, videí a učebných materiálov priamo na zdieľanej „e-tabuli“ v reálnom čase. K celoplošnému zavedeniu tohto nášho jedinečného vzdelávacieho systému, do väčšiny predmetov predchádzalo zaškolenie učiteľov a zriadenie užívateľských účtov pre všetkých žiakov školy na G-Suite for Education. V aktuálnych dňoch vyučujeme On-line formou až 54,42% z plánovanej týždennej hodinovej dotácie s 99,7% priemernou účasťou žiakov (pre tých, ktorí sa nemohli z nejakého dôvodu pripojiť, nechávame danú hodinu v našom VideoArchíve).

      2. Čo vidíte na tomto spôsobe realizácie vyučovania ako problematické?

      „Vo vašom on-line vzdelávacom systéme prevládajú pozitíva nad negatívami – našťastie...“ – také sú reakcie rodičov, ktorí môžu porovnávať vzdelávanie vo viacerých školách. Bolo by však naivné tvrdiť, že nami zvolená forma mimoriadneho vzdelávania nemá svoje úskalia – má. Najzávažnejšie problémy sú: ak rodina nedisponuje internetovým pripojením, prípadne mobilnými dátami; keď sa v rodine nachádza viacero školopovinných detí; ak rodič (rodičia) pracujú v „Home Office“ a potrebuje zosúladiť exponované časy pre vzdelávanie. V našom dištančnom vzdelávaní dôležitú úlohu preto zohráva globálny moderátor On-line vzdelávania, ktorý operatívne určuje časy vzdelávania a v miere možností nastavuje rovnomerné rozloženie vyučovaných predmetov v rámci dňa a týždňa tak, aby sa „obrusovali hrany“ v problematických oblastiach tohto typu vzdelávania.

      3. Má tento spôsob výučby aj nejaké pozitíva?

      Prvou, zásadnou výhodou moderovanej videokonferencie je videniez tváre do tváre medzi jednotlivými aktérmi a „počutie sa navzájom všetkých účastníkov vzdelávania (tak, ako v bežnej triede), čo vedie k tomu, že učiteľ má okamžitú spätnú väzbu. Prostredníctvom interaktívnych úloh zadávaných cez zdieľanú eTabuľu, dokáže učiteľ zistiť, či žiaci pochopili učivo, alebo sa má k niektorému kroku vrátiť. Po skončení oficiálnej On-line hodiny môžu pokračovať individuálne video konzultácie k prebranému učivu. Takto poňaté dištančné vzdelávanie ponúkame, ako formu pomoci a „uľahčeniapre rodičov v tomto exponovanom období – počas On-line hodín, sa učiteľ na diaľku „stará“ o žiaka v jeho domácom prostredí. Učiteľ zostáva učiteľom – plní si svoju funkciu a nepožaduje od rodičov, aby sa stali „zástupnými“ učiteľmi. Nezanedbateľnou výhodou je, že k takejto forme vzdelávania nezaťažujeme žiaka drahými programovými či hardvérovými požiadavkami – treba len pripojenie na internet, všetci žiaci majú softvérovú podporu zadarmo a vzdelávanie plynule beží na mobilnom telefóne, tablete, notebooku aj stolnom PC. V neposlednom rade považujeme za výhodu On-line vyučovania na našej škole, že rodičia aj žiaci vopred vidia rozvrh – kedy realizované On-line vyučovanie. Náš systém je pre domáce vyučovanie určený presným časom, ktoré sa zobrazí prostredníctvom rozvrhu. Pre rodičov aj žiakov je to tak veľmi jednoduché a prehľadné a sú na tento systém navyknutí.

      4. Ako na takýto typ vyučovania reagujú deti?

      Pre deti sa takáto forma vzdelávania stala okamžite atraktívnou - bezproblémovo nastúpili na zmenenú formu vyučovania a od začiatku ju brali ako prirodzenú. Zatiaľ sa sme nezaznamenali prípad, žeby sa žiaci vyhýbali vyučovaniu v takto upravenom režime. S odstupom času badať, že žiaci začínajú byť viac samostatnejší a zodpovednejší napr. pri vypracovávaní On-line zadaní. Menšie deti s radosťou reagujú na spoločné stretnutia, to že sa môžu vzájomne vidieť, aj keď musia zostať doma – takto aspoň čiastočne saturujeme sociálne kontakty v rámci triednych kolektívov. Registrujeme, že starší žiaci – zvlášť gymnazisti – využívajú náš VideoKonferenčný systém, na stretnutia sami pre seba (teda bez učiteľov), aj také, čo trvajú dlhý čas a vysielajú navzájom svoje obrazovky – predpokladáme, že v niečom kooperujú alebo sa spolu učia, čo je skvelé.

      5. Čo by ste odkázali svojim žiakom?

      Milí žiaci –  vzdávame vašim rodičom úctuobdiv, veď popri plnení svojich bežných povinností stíhajú nám pomáhať pri vašom vzdelávaní – milí naši žiaci, objímte prosím svojich rodičov a poďakujte sa im za nás. Je v poriadku, že dištančným vyučovaním zďaleka nepreberieme všetko, čo by sme spolu zvládli v škole – aj vy aj my robíme všetko, aby sme z toho mali čo najviac úžitku. Jedna vec je však istá: veľmi sa na vás všetkých tešíme v našej a vašej škole!

      6. Čo je z Vášho hľadiska dôležité pre takýto model vyučovania?

      Veľmi dobrým znamením je fakt, že sa do On-line vyučovania zapojila väčšina vyučujúcich, bez reptania – dobrovoľne. Je to omnoho namáhavejšie, lebo prípravy na vyučovanie, ktoré mali doposiaľ, museli odložiť bokom, a všetko začalo tak, ako pred rokmi, keď ako mladí absolventi začínali vyučovať. Príprava na On-line hodinu však trvá 2 až 3 krát dlhšie. Všetci si boli vedomí tejto skutočnosti, no i napriek tomu vyšli zo svojich zaužívaných stereotypov a už 6 týždňov pripravujú pre našich žiakov alternatívne a plnohodnotné vyučovanie. Za toto patrí všetkým vyučujúcim veľké Ď A K U J E M!

      Ing. Jozef Imrišek, Mgr. Jarmila Gabrižová, Mgr. Ľuboš Valt, Mgr. Ján Šatka, Ing. Dušan Zervan