• Študentská vedecká konferencia 2013
     • Študentská vedecká konferencia 2013

     • Naša škola pripravuje po úspešnom nultom ročníku ďalšie pokračovanie ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE na November tohto roka. Tentokrát budeme prizývať do súťaže aj žiakov 9-tych ročníkov (terajších ôsmakov) z okolitých ZŠ. Pre víťazov pripravujeme j hodnotné ceny od sponzorských firiem, ktoré budú mať svojich zástupcov aj v porote. Podrobnosti budeme publilkovať na našich webových stránkach a budú rozposielané aj do základných škôl.

    • Čo hovorí ZÁKON o PRIJÍMACOM KONANÍ - platné od 1. 1. 2013
     • Čo hovorí ZÁKON o PRIJÍMACOM KONANÍ - platné od 1. 1. 2013

     •  

       

      Prijímacie skúšky na stredných školách v školskom roku 2012/2013

       

       

      Prijatím zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2013 dochádza k legislatívnym zmenám, ktoré sa týkajú aj prijímacieho konania na prijímacích skúškach na stredných školách v školskom roku 2012/2013 (žiaci prijímaní pre školský rok 2013/2014).

      Podľa Čl. IX bod 26. zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa § 65 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: „Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, ak tento zákon neustanovuje inak“.

       

      Znamená to, že bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí žiaci len do prvého ročníka:

      - dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole (nižšie stredné odborné vzdelanie),

      - najmenej trojročného najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou (stredné odborné vzdelanie) (viď. § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona).

       

      Do prvého ročníka všetkých študijných odborov na všetky stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá) musia žiaci robiť prijímacie skúšky !

       

      Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len žiaci v zmysle § 65 ods. 4 školského zákona, ktorý sa nemenil a naďalej platí : „Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky; toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania“.