• Pre koho je určené TL?

    •  

      

     Pre koho je odbor TECHNICKÉ LÝCEUM určený?

      

      

     Tento odbor je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s dobrými študijnými výsledkami, so záujmom  o matematiku, prírodné vedy, informatiku a ekonomiku, ktorí uvažujú po maturite pokračovať v štúdiu  na vysokých školách technického smeru.

     Popri všeobecnovzdelávacích predmetoch sa na lýceu ešte vyučujú základné odborné predmety (napr. technická grafika, sieťové technológie), ktoré na gymnáziách prevažne nie sú vyučované. Tieto základné odborné predmety vybavia absolventov technického lýcea okrem vedomostí predovšetkým zručnosťami, ktoré im umožnia ľahšie sa adaptovať na ďalšie štúdium  technických odborov.