• Študijný program

    • Všeobecnovzdelávacie predmety:

     Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Ruský/(Nemecký) jazyk,

     Matematika, Fyzika, Geografia+Biológia /len v prvom ročníku/,

     Dejepis, Občianska náuka, Katolícke náboženstvo

     Telesná a športová výchova

      

     Odborné vzdelávanie - teoretické:

     Odborná angličtina, Seminár z matematiky, Aplikovaná matematika, Aplikovaná fyzika

     Základy techniky, Technická grafika

     Základy ekonomiky, Ekonomika podnikania, Úvod do sveta práce

      

     Odborné vzdelávanie - praktické:

     Základy programovania, Programovanie, Objektové programovanie

     Informatika, Aplikovaná informatika, Cvičenia z informatiky

     Webové technológie, Priemyselné technológie, Internet vecí

     Počítačová grafika

     Počítačové siete, Databázové systémy