• 3D Župan | Stredoškolák´19
     • 3D Župan | Stredoškolák´19

     • Prinášame niekoľko fotografií z výstavy Stredoškolák´19, ktoré sa uskutočnila v d§och 24.-25.10.2019 na výstavisku ExpoCentre v Trenčíne. S čím sme vystúpili na výstave? Naši 3D grafici nasnímali, na hlavnom stage - zoskenovali a vytvorili 3D model trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Na workshope "Hrdina remesla" prezentoval maturant Martin netradičné chemické pokusy. Programátori predstavili kooperatívneho robota - robotickú ruku. Samozrejme nechýbali ďalšie autonómne roboty. Vďaka všetkým žiakom, vyučujúcim a absolventom, ktorí nás podporili a oživili stánok Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca.

     • PF 2019 - micro:bit

     • PF2019 - želáem všetkým požehnaný nový rok 2019 - naprogramované a zobrazené prostredníctvom micro:bit -u

     • O SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v časopise Naša Žilinská diecéza, November 2018

     • Môžete nám priblížiť projekt technického lýcea?

      Lýceum je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. U nás je študijný odbor technické lýceum relatívne nový a vytvára svojou skladbou vyučovacích predmetov výborné predpoklady pre vysokoškolské štúdium najmä technického smeru. My sme sa zamerali najmä na oblasť programovania v prepojení so základmi v oblasti elektroniky a automatizácie. Vďaka tomu, že sme spojená škola s rôznymi organizačnými zložkami pod jedným zriaďovateľom, Žilinskou diecézou, otvorili sme pred šiestimi rokmi strednú odbornú školu, ktorá v tomto školskom roku získala od ministerstva školstva prívlastok SOŠ informačných technológií.

      V čom je jedinečný?

      V našej SOŠ sa zatiaľ koncentrujeme na tento odbor, ktorý je svojím obsahom a nastavenou úrovňou jedinečný v regióne a dovolím si tvrdiť aj na celom Slovensku. Tým, že vznikol v opačnom garde ako pri iných odborných školách, lebo sme ho vytvorili popri gymnaziálnom štúdiu, preberá naozaj to najlepšie z obidvoch typov štúdia – vysokú úroveň všeobecnovzdelávacích predmetov z gymnaziálneho štúdia a možnosti odbornej profilácie zo štúdia na SOŠ. Matematika, fyzika a maturitné predmety angličtina a slovenčina u nás vyučujú učitelia gymnázia na úrovni gymnaziálneho štúdia. Dokonca v angličtine si študenti SOŠ vyberajú gymnaziálnu úroveň maturitnej skúšky a v angličtine absolvujú aj niektoré odborné predmety. Aj vďaka tomu boli vo výsledkoch v poradí siedmi najlepší na Slovensku v porovnaní so všetkými SOŠ a gymnáziami. Obdobne je to aj so širokými požiadavkami v oblasti matematiky a fyziky, ktoré sú na iných SOŠ limitované, pričom sú v prípade pokračovania štúdia na technických VŠ nevyhnutné. Ďalším unikátom je odborné zameranie. Na rozdiel od iných SOŠ, kde sa vyučovanie informatiky takpovediac prispôsobuje pôvodnému zameraniu odbornej školy - či už je to elektrotechnika alebo strojárstvo – sme u nás vytvorili vzdelávací program špeciálne zameraný na informačné technológie a pre praktické uplatnenie ho prepájame s elektronikou a automatizáciou. Predmety ako programovanie, databázové systémy, sieťové technológie, počítačová grafika, objektové programovanie majú unikátny obsah, ktorý pripraví študentov na ďalšie štúdium po strednej škole a zároveň svojím rozsahom pripravia záujemcov priamo na zaradenie sa do pracovného procesu alebo rozbehnutie si vlastného biznisu. K tomu absolvujú aj príslušné ekonomické predmety. Naša škola je ako jediná stredná škola na Slovensku súčasťou medzinárodného programu Oracle Academy (od celosvetovej softvérovej firmy ORACLE) po boku iných vysokých škôl. Keď spomeniem oblasť mimo vzdelávania, tak zaujímavosťou je aj to, že pri fungovaní v spojenej škole je u nás koedukácia chlapcov a dievčat. To nebýva veľmi zvykom na odborných technických školách, avšak pri spoločnom štúdiu v gymnáziu a v technickom lýceu to u nás nie je problém. Toto spolunažívanie má jednoznačné prínosy vo výchove mladých ľudí, v ich správaní a v rámci cirkevnej školy aj vo formovaní ich osobností a vzťahov. Nesmiem zabudnúť poznamenať, že aj v takmer chlapčenských triedach budúcich IT-čkárov máme už dve dievčatá "aj-ťáčky"! Áno, tento odbor v našej škole je vhodný aj pre dievčatá.

      Aké predpoklady musia spĺňať uchádzači o štúdium?

      Nároky na štúdium v tomto odbore sú veľmi vysoké. Nie je to štúdium vhodné pre tých, čo nie sú dostatočne vnútorne motivovaní. Prijímacie skúšky nám určuje ministerstvo školstva tak ako na iné stredné školy alebo gymnáziá, teda zo slovenčiny a z matematiky z učiva základnej školy. Z tohto dôvodu my konáme prijímacie skúšky spoločné a rovnaké pre gymnazistov a pre lýceistov. Pre tento odbor treba „mať filipa“ – je dôležité technické myslenie ako predpoklad algoritmovania, programovania, ale tiež je prospešná priestorová orientácia a manuálne technické zručnosti, napríklad pri práci s počítačovými 3D programami, 3D technológiami či s PC hardvérom a pri realizácii počítačových sietí. Nevyhnutnosťou je v tomto odbore angličtina. Ďalším štúdiom materiálov v angličtine sa v nej študenti zdokonaľujú, ale predpokladom je pre tento aj pre ostatné predmety usilovnosť a sebadisciplína študentov. Vzhľadom na úroveň požiadaviek na štúdium a na nastavenie študijných plánov v našej spojenej škole boli aj prípady, že sa študenti rozhodli zmeniť svoje zameranie z odborného na všeobecné (gymnaziálne) resp. naopak. V rámci spojenej školy bol tento prechod bezproblémový, bez nutnosti meniť prostredie, vyučujúcich, spolužiakov či kultúru školy.

      Aké konkrétne kompetencie a uplatnenie budú mať absolventi Technického lýcea?

      Technické lýceum na SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici je široko koncipovaný vzdelávací program so silným všeobecnovzdelávacím základom a prepojením na potrebné odborné vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým bude mať absolvent dostatočnú prípravu pre štúdium na fakultách informatiky a komunikačných technológií, elektrotechniky, ale aj prírodných vied. Následne sa môže študent uplatniť ako kvalifikovaný technický zamestnanec prevádzkového charakteru, prípadne konštrukčný alebo vývojový pracovník či stredný a vyšší manažment v oblasti informatiky, prevádzkový programátor, správca databáz, odborný a technický zamestnanec v oblasti informatiky a výpočtovej techniky; v organizáciách zameraných na dodávku zariadení a služieb z oblasti elektrotechniky a informatiky ako programátor či skúšobný pracovník elektrotechnických aplikácií; v prevádzkach využívajúcich technologické procesy v rôznych odvetviach priemyslu – v našom okolí najmä v chemickom, potravinárskom, sklárskom priemysle ale aj iných. Vďaka prepojeniu odborných a všeobecných vedomostí, rozvoju komunikačných zručností a úrovni cudzích jazykov sa absolvent môže uplatniť ako asistent manažéra, obchodný manažér, manažér nákupu alebo zásobovania, marketingový pracovník, ako aj na pozíciách projektového manažmentu. Odborníci predpokladajú, že do roku 2022 nebude potrebná takmer štvrtina súčasných pracovných pozícií. Nahradzovať ich budú práve odbory, pre ktoré sa my snažíme pripravovať našich žiakov. V tomto majú výhodu široko koncipované programy nášho lýcea a gymnázia. Pracujeme na tom, aby naši študenti mali nadpriemerné komunikačné schopnosti a prezentačné zručnosti a aby vedeli čítať a počúvať s porozumením. Predpokladom uplatnenia sa je aj schopnosť práce v tíme a schopnosť kritického myslenia. Základom ich budúceho úspechu je ich zodpovedný prístup (teraz ku štúdiu a neskôr k práci), ktorý treba podporiť tvorivosťou. K tomu s ich snažíme viesť nielen počas vyučovacích hodín, ale aj pri extrakurikulárnych aktivitách a pri mimoškolskej činnosti. No a to všetko prepájame s hodnotami postavenými na kresťanskej viere.

      Spojenie technického vzdelania a kvalitnej duchovnej formácie je veľmi dôležitou pridanou hodnotou. V spočíva duchovná formácia?

      Áno, pridaná hodnota tohto spojenia je veľmi dôležitá. Tieto „deti“ budú o pätnásť rokov smerovať vývoj nových technológií a produktov. Budú ovplyvňovať dianie v spoločnosti a jej budúcnosť. Je dôležité, aby sa vedeli rozhodovať tak, aby následky ich rozhodnutí prinášali spoločné dobro – na základe evanjeliových hodnôt. Potrebujú ich dostať a zažiť si ich už v tomto čase, keď dozrievajú osobnostne. Je to ťažká úloha a škola ju nedokáže vyriešiť len v rámci školského systému. Nehovoriac už o zodpovednosti rodiny. Vďaka Bohu za cirkevné školstvo, v ktorom je priestor na formovanie mládeže týmto smerom. Keďže farnosť v Novej Dubnici spravujú Saleziáni dona Bosca, oni vykonávajú aj duchovnú správu v našej spojenej škole. Pre žiakov prijatých do prvého ročníka našich stredných škôl usporadúvame hneď po nástupe do školy Akčné trojdnie, kde ide o spoznávanie sa navzájom, nastavenie spolunažívania v podmienkach našej katolíckej školy a začiatok ich formácie našimi duchovnými správcami. Každý týždeň má vždy jedna trieda spojenej školy polovicu vyučovacieho dňa vyhradenú na duchovnú obnovu v saleziánskom stredisku. V priestoroch školy je kaplnka, kde sa konajú pravidelné sv. omše a kňazi sú taktiež prítomní aj počas vyučovania, či už ako vyučujúci náboženstva alebo na ďalšiu svoju službu. Samozrejme, že okrem kňazov vplývajú na žiakov ich učitelia, ktorí taktiež dostávajú pravidelnú duchovnú formáciu od saleziánov.

      Čo môžete ponúknuť záujemcom o štúdium mimo regiónu Novej Dubnice?

      Keďže naše zameranie je skutočne unikátne, hľadáme možnosti, ako vyhovieť záujemcom nielen z blízkeho okolia. V Novej Dubnici síce nie je internát, máme však úzku spoluprácu s najbližším, 15 km vzdialeným stredoškolským internátom, v ktorom je o našich žiakov dobre postarané. Ďalšími možnosťami je aj ubytovanie na priváte v okolí školy, v katolíckych rodinách, napríklad našich bývalých absolventov. Keď sa na vašu otázku pozrieme z opačného konca, tak mi napadá odpoveď, že naša škola vie ponúknuť jedinečnú možnosť študovať mimo Novej Dubnice a to hneď priamo v USA. Jeden rok štúdia, pobyt a cestovné náklady hradí jeden z absolventov našej školy. Toto je unikátna ponuka zahraničného štipendia, ktorú môžu získať študenti iba v našej škole.

    • EXALLIEVSKE ŠTIPENDIUM
     • EXALLIEVSKE ŠTIPENDIUM

     • Exallievske stipendiumNaša škola pripravuje pre budúcich študentov gymnázia a SOŠ možnosť získať štipendium na študijný pobyt v zahraničív anglicky hovoriacich školách. Škola uhradí vybranému študentovi náklady spojené so štúdiom a pobytom na zahraničnej škole obdobného typu po dobu jedného roka. Po návrate môže náš študent plynulo pokračovať v ďalšom ročníku našej školy. O štipendium sa môžu uchádzať študenti kvinty osemročného gymnaziálneho štúdia a starší a študenti druhého ročníka štvorročného štúdia a starší ostatných odborov na našej strednej škole. Výberová komisia bude posudzovať dosiahnuté študijné výsledky uchádzačov a hodnotiť ich osobnostné schopnosti.

      Finančné prostriedky na štipendium budú poskytnuté zo súkromných financií niekdajších študentov našej školy - exallievov. Na štipendium nie je právny nárok a nie je možné ho v prípade priznania vymeniť za finančné prostriedky.Naša škola pripravuje pre budúcich študentov gymnázia a SOŠ možnosť získať štipendium na študijný pobyt v zahraničí – v anglicky hovoriacich školách. Škola uhradí vybranému študentovi náklady spojené so štúdiom a pobytom na zahraničnej škole obdobného typu po dobu jedného roka. Po návrate môže náš študent plynulo pokračovať v ďalšom ročníku našej školy. O štipendium sa môžu uchádzať študenti kvinty osemročného gymnaziálneho štúdia a starší a študenti druhého ročníka štvorročného štúdia a starší ostatných odborov na našej strednej škole. Výberová komisia bude posudzovať dosiahnuté študijné výsledky uchádzačov a hodnotiť ich osobnostné schopnosti.

      Finančné prostriedky na štipendium budú poskytnuté zo súkromných financií niekdajších študentov našej školy - exallievov. Na štipendium nie je právny nárok a nie je možné ho v prípade priznania vymeniť za finančné prostriedky.

      Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako osemnásť rokov. Saleziánski odchovanci teda pochádzajú zo stredných škôl so saleziánskym duchovným vedením a zo saleziánskych stredísk. Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako osemnásť rokov. Saleziánski odchovanci teda pochádzajú zo stredných škôl so saleziánskym duchovným vedením a zo saleziánskych stredísk.

     • MATURITA ´17 - ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

     • v dňoch 14.-16.03.2017 prebehne v Gymnáziu sv. Jána Bosca a SOŠ sv. Jána Bosca písomná maturitná skúška – EČ a PFIČ. V súvislosti s plynulým a pokojným priebehom MS riaditeľ školy upravuje organizáciu vyučovania nasledovne:

      UT 14.03.´17 (SJL) – Riaditeľské voľno pre triedy: Sexta; Septima; III. AG; I. ATLIII. ATL. Ostatné triedy sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín.

      ST 15.03.´17 (CJ) – Riaditeľské voľno pre triedy: PrímaKvinta; I. AGII. AG. Triedy SOŠ TL majú v tento deň technické blokové vyučovanie. Triedy gymnázia sa vyučujú podľa modifikovaného rozvrhu hodín.

      ŠT 16.03.´17 (MAT) – Riaditeľské voľno majú študenti maturitného ročníka. Trieda I. ATL sa v tento deň vyučuje s triedami Kvinta a I. AG (okrem odborných predmetov). Ostatní žiaci sa vyučujú podľa modifikovaného rozvrhu hodín.

      Žiaci boli odhlásení zo stravy prostredníctvom svojich TU. Žiadame všetkých žiakov (príp. verejnosť, ktorá sa bude počas konania maturitných skúšok pohybovať v budovách školy) o rešpektovanie pokynov vyučujúcich a dozoru tak, aby žiadnym spôsobom nebol narušovaný priebeh maturitných skúšok a boli zachované objektívne podmienky (ticho) pre prácu maturujúcich študentov. Ďakujeme za pochopenie

      Mgr. Ľuboš Valt – riaditeľ školy

     • LYŽIARSKY VÝCVIK

     • Lyziarsky vycvikAj v aktuálnom školskom roku poriadme Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz (LVVK)  pre žiakov tried Sekunda & Kvinta & I. AG a I. ATL Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ sv. Jána Bosca. LVVK sa uskutoční v dňoch 12.02. - 17.02.2017 na Donovaloch. Viac informácii v propozíciach LVVK.

       

       

       

      PROPOZÍCIE LVVK

      Termín: 12.02.2017 - 17.02.2017

      Miesto: Donovaly - Hotel Vesel

      Vedúca kurzu: Mgr. Eva HANULIAKOVÁ

      Inštrukturi: Mgr. Iveta MACHCINÍKOVÁ, PaedDr. Mgr. Marek MICHALENKO SDB

      Zraz: 13:00 v Trenčianskej Teplej

      Odchod: 12.02.2017 o 13:33 hod.

      Príchod: 17.02.2017 o 16:30 hod.

      Stravovanie: v ubytovacom zariadení - plná penzia s nápojmi (začíname večerou)

      Výcvik: zabezpečený kvalifikovanými inštruktormi z radov ped. pracovníkov

      Zdravotné zabezpečenie: zdravotník, ktorý sa zúčastňuje LVVK

      Zapožičanie výstroja na celý pobyt aj s prilbou cca 40€ max. 45€. Peniaze treba priniesť so sebou.

      NA LVVK TREBA ZOBRAŤ

      Lyže a lyžiarske palice - zopnuté dohromady (príp. snowboard), lyžiarske topánky, lyžiarske okuliare;

      Lyžiarska prilba je povinná. Čapicu 1ks, 2 páry rukavíc, lyžiarske oblečenie;

      Termo bielizeň, viac párov hrubých a tenkých ponožiek;

      Nočnú a spodnú bielizeň, oblečenie na voľný čas, prezuvky do chaty;

      Hygienicke, osobné potreby, krém na tvár a pery;

      Lieky proti bolesti hrdla, vitamíny, elestický obväz, niekoľko kúskov rýchloobväzov, o ostatných liekoch (aj pravidelne užívaných informovať zdravotníka);

      Spoločenské hry, poznámkový blok, ceruzku;

      Tablety, notebooky - len na vlastné riziko (za stratu, alebo poškodenie škola nezodpovedá);

      Primerané vreckové;

      Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia podpísané rodičmi;

      Preukaz poistenca, občiansky preukaz (kto už má), ev. pas;

      UPOZORNENIE

      Kto sa nebude môcť zúčastniť LVVK pre vážnu príčinu (choroba, vážne rodinné problémy) predloží vedúcemu kurzu lekárske, alebo iné hodnoverné potvrdenie pred odchodom na kurz

      Lyžiarska výstroj musí zodpovedať bezpečnostným prdpisom, funkčnosť viazania na lyžiarku je nutné nastaviť doma!

      Na LVVK platí vnútorný poriadok školy. Počas výuky, kultúrneho programu, omše a v čase nočného kľudu je zakázané používať mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia. Pri závažnom porušení poriadku (alkohol, omamné látky, drogy, fajčenie, šikana...) bude žiak z kurzu vylúčený a rodičia si ho musia na vlastné náklady zobrať z kurzu.

      Žiak zodpovedá za škody (finančné a právne) vzniknuté vzniknuté jeho zavinením v ubytovacom zariadení, v autobuse a na svahu

      Pri odchode autobusu rodičia podpíšu, že boli poučení o pokynoch LVVK

      Kto nemá kartičku na vlak, musí si ju urýchlene vybaviť.

     • POLROČNÉ PRÁZDNINY

     • Polrocne prazdninyPolročné prázdniny budú 03. februára 2017 (piatok). Nástup do školy je 06. februára 2017 (pondelok).

     • VYSTÚPENIE ILUZIONISTU V PANOREXE

     • Vystupenie kuzelnika a iluzionistuVedeli ste, že don Bosco - patrón našej školy (svätý komediant, Boží kaukliar, akrobat, kúzelník, spisovateľ, divadelník, no najmä Boží muž viery a dôvery, otec opustených…) už v jedenástich rokoch robil kaukliarske kúsky, salto mortale, chodil na rukách, skákal, tancoval na lane…? Každé sviatočné popoludnie sa konalo predstavenie. V Becchi je lúka s niekoľkými stromami. Stála tam aj silná zimná hruška. O túto hrušku priviazal lano, natiahol ho a…

      Aj preto v deň polročnej klasifikácie - 31. januára 2017 (utorok) sme pre všetkých žiakov školy - ako odmenu za ich polročnú školskú prácu zabezpečili vystúpenie profesionálneho kúzelníkailuzionistu Petra Šestáka, ktorý ponúkne show plnú kúziel, ilúzií a interaktívnej zábavy. Veríme, že jeho milé, veselé a zároveň tajomné vystúpenie sa bude páčiť (a splní všetky očakávania) a už teraz sa všetci naňho tešíme...

     • DON BOSCO DAY

     • DonBoscoDayAj v tomto roku bude mať posledný deň vyučovania v 1. polroku slávnostný nádych. Prebehne už tradičný DonBoscoDay. Do školy prichádzame ako zvyčajne na 1. vyučovaciu hodinu. O 07:45 sa pod vedením TU sa presunenieme do farského kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, kde bude o 08:00 hod. Slávnostná svätá omša. Po jej skončení - teda cca o 08:45 hod. začne Akadémia k patrónovi školy - Sv. Jánovi Boscovi. Po jej skončení sa presúvame do priestorov školy. O 10:00 pokračujeme v aktivite DonBoscoDay, tentokrát programom v kine Panorex, do kt. sa presuneniete opäť s TU. Po skončení vystúpenia ideme do školy, kde vám v triedach učitelia rozdajú výpisy z klasifikácie. V dnešný deň končíme o 12:00.

     • SALEZIÁNSKY TUTORING

     • Saleziansky tutoringDon Marek MICHALENKO SDB, duchovný správca školy oznamuje všetkým žiakom gymnázia, že aj v roku 2017 bude pokračovať v saleziánskom duchovnom tutoringu. Spravidla každú stredu a piatok počas 3. - 4. vyuč. hodiny v kabinete výchovného poradenstva môžu žiaci navštíviť duchovného správcu školy. V tomto čase je možné viesť individuálne duchovné rozhovory, duchovné sprevádzanie, poradenstvo v oblasti duchovného života. Bude tiež možné pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Po dohode je možné aj stretnutie v inom termíne.

     • DUCHOVNÁ OBNOVA | Septima & III. ATL & IV. IV. ATL

     • Duchovna obnovaV utorok 17.01.2017 sa uskutoční Duchovná obnova žiakov našej školy - trieda Septima, III. AG, III. ATL, IV. AG a IV. ATL. Duchovná obnova prebehne v Saleziánskom oratóriu v Novej Dubnici. Po skončení 1. vyuč. hod. sa žiaci tried Septima, III. AG a III. ATL spolu s TU (DAN & ASC) presunú do oratka. Počas 2. a 3. vyuč. hodiny budú prebiehať tématické aktivity žiakov pod vedením dona Mareka. Po skončení 3. vyuč. hod. sa žiaci tried IV. AG a IV. ATL spolu s TU (WIN) presunú do oratka. Počas 4. vyuč. hodiny budú žiaci sláviť spoločnú sv. omšu. Po skončení sv. omše duchovná obnova končí pre rannú skupinu a žiaci sa presunú pod vedením TU do školy, kde pokračujú vo vyučovaní podľa riadneho rozvrhu hodín. Skupina obedná pokračuje v tematických aktivitách duchovnej obnovy. Po ich ukončení sa žiaci se presunú spolu s TU do školy a ďalej pokračujú podľa platného rozvrhu hodín pre tento deň.

     • TRADIČNÝ FAŠIANGOVÝ RODIČOVSKÝ PLES

     • Tradicny fasiangovy rodicovský plesSpojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a Združenie rodičov pri Spojenej škole sv. Jána Bosca srdečne pozývajú rodičov, priaznivcov, absolventov a všetku "zábavy chtivú" verejnosť na Tradičný fašiangový rodičovský ples - jediný v meste Nová Dubnica - ktorý sa uskutoční v piatok 27.01.2017 v priestoroch Spojenej školy sv. Jána Bosca. Cena vstupenky je 15,-€ za pár. Do tanca hrá hudobná skupina GAMA. O občerstvenie je postarané (nápoje, kapustnica...). Čaká na vás bohatá tombola. Termín nahlásenia a zakúpenia vstupeniek je do 26.01.2017 u triednych vyučujúcich, a na sekretariáte školy. Vstupenky sú zlosované v tombole.

      Srdečne vás pozývajú členovia Združenia rodičov školy, vedenie a zamestnanci Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

      Bližšie informácie na tel. čísle: 042/4432383

     • TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Triedne rodicovske stretnutia Oznamujeme rodičom žiakov školy, že utorok - 17.01.2017 - v čase od 15:30 do 17:00 sa uskutočnia pedagogické konzultácie a triedne stretnutia rodičov s TU. 

     • TROJKRÁĽOVA POSVIACKA ŠKOLY

     • Trojkralova posviacka skoly V stredu 11.01.2017 v čase od 09:00 hod. duchovný správca školy - don Marek, ako každoročne posvätí priestory našej školy.